Emissioner

Mätning av utsläpp i industriell verksamhet

För att framgångsrikt arbeta med miljöfrågor är det avgörande att öka vår förståelse för de utsläpp som uppstår i samband med industriella processer. Denna ökade insikt möjliggör bättre val av åtgärder för att minska utsläppen eller för att demonstrera framgångsrik implementering av sådana åtgärder. Resultat från mätningar utförda av oberoende organisationer som Acoem kan exempelvis användas som grundläggande information vid ansökningar om miljötillstånd.

Upptäck Miljölösningar Genom Emissionsmätningar

Inom industriella verksamheter krävs effektivt miljöansvar och förvaltning, och detta innebär att man måste ha en ökad förståelse för de utsläpp som genereras av olika industriprocesser. Denna djupare förståelse banar vägen för mer precisa beslut gällande strategier för att minska utsläpp eller framgångsrikt genomföra sådana åtgärder. Dessa strategier innefattar mätning av olika komponenter i avgaserna, inklusive:

  • Standard sammansättning av avgaser (såsom CO, CO2, O2, NOx, SOx, THC, etc.).
  • Specialiserad sammansättning av avgaser (som inkluderar PAH, NH3, N2O, HCl, etc.).
  • Mätning av totalt partikelmaterial (PM) eller partikelstorleksfördelning (PM10, PM2.5 eller PM0.1).
  • Online-mätning av partikelstorleksfördelning eller offline-kemisk karaktärisering av partiklar.
  • Flödesmätning för att kvantifiera gasflöden.
  • Temperaturmätning för övervakning av processparametrar.
  • Provtagning och analys av bäddmaterial.
  • Provtagning och analys av aska.

Resultaten från dessa noggranna mätningar, utförda av opartiska institutioner som Acoem, fungerar som grundläggande grundvalar för ansökningar om miljötillstånd och hjälper företag att effektivt hantera sina utsläpp och miljöpåverkan. Utforska vetenskapen bakom emissionshantering med oss.