Gasanalysatorer

Gasanalysatorer är instrument som används för att mäta och analysera gasblandningar i olika miljöer. Dessa analyser är avgörande inom en mängd olika branscher och tillämpningar, inklusive industriell processövervakning, miljöskydd, säkerhet och forskning. 

Vi erbjuder gasanalysatorer för kontroll av luftkvalitet, processövervakning och processoptimering.

exempelområden är inom industrin, universitet, forskningsanläggningar och inom olika delar av offentlig sektor.

Acoem Serinus.

En serie gasanalysatorer för ozon (O3), kolmonoxid, koldioxid  (CO, CO2),kväveoxider (NO, NO2, NOX), svavel, reducerat svavel och totalt reducerat svavel (SO2, TS, TRS) samt svavelväte (H2S). De kan antingen levereras som en färdig semimobil enhet eller för att byggas in ett 19” rack, som Acoem kan tillhandahålla.

Serinus 10 ozon analysator (O 3 ) är en ozonanalysator använder beprövad  ultraviolett (UV)absorptionsteknik för att mäta O3 i omgivande luft. Mätområdet uppgår till 0-20 ppm och LDL <0,5 ppb

Serinus 30 är en kolmonoxidanalysator  (CO)som använder (NDIR)-teknik för att mäta CO i omgivande luft, i intervallet 0 – 200 ppm, med en nedre detekterbar gräns på 40 ppb. Den ger exakta, pålitliga och realtidsdata.

Serinus 40 är en kväveanalysator som använder sig av den beprövade
kemiluminiscensteknologi för att mäta NO/NOX i omgivande luft. Mätområde 0-20 ppm.. Provluft sugs in i reaktionscellen via två separata (alternerande) kanaler, NO och NOX. NOX-kanalen går genom en fördröjningsspole som gör att samma luftprov kan tas för NO, NO2
och NOX. NO2 beräknas indirekt genom att man tar bort NO-mätningen från NOX-mätningen.

Serinus 44 är gasanalystaor för metan NH3

Serinus 50 är en svaveldioxidanalysator (SO 2 ) som använder sig av UV-fluorescens för att mäta SO2 i omgivande luft.Mätområde är 0-20ppm < 0,3 ppb eller 0,2

Serinus 51/55 mäter H2S

Serinus 56 TS mäter totalsvavel 57 TRS mäter totalt reducerat svavel

2Btech

Tillverkare av gasanalysatorer för vilken Acoem är återförsäljare i Norden.
Programmet omfattar en serie gasanalysatorer för ozon (O3), kväveoxider (NO, NO2, NOX), kvicksilver (Hg) och svartsot. De finns i personburna portabla och stationära versioner.
klicka här för att komma till 2Btech

205 är en ozonanalystor med som mäter med den sk. dual beam-teknologin.

106 är enzonalysator, är en produktserie som finns i flera fler olika utföranden. För inomhusbruk, för industriellt bruk och för låga, medium respektive höga ozonnivåer.

405 är kvävdieoxidanalysator (NO 2 ) som mäter NO2 med en direktmätande princip.

Hermes är en personburen kvicksilvermätare som ger realtidsdata. Avsedd för industriellt bruk för arbetsmiljöövervakning.

Funktion och användning av gasanalysatorer 

Gasanalysatorer fungerar genom att ta prover av gasblandningar från en specifik miljö eller process och sedan analysera dessa prover för att bestämma förekomsten och koncentrationen av olika gaser. Det finns olika typer av gasanalysatorer, inklusive kontinuerliga övervakningssystem för industriella processer, bärbara enheter för fältarbete och stationära analyssystem för laboratorieapplikationer. 

Typer av gaser som kan mätas 

Gasanalysatorer kan mäta ett brett spektrum av gaser, inklusive syre, koldioxid, kväveoxid, svaveldioxid, väte, metan, och många andra. Beroende på tillämpningen kan användare konfigurera gasanalysatorer för att mäta specifika gaser av intresse och övervaka deras koncentrationer i realtid. 

Användningsområden för gasanalysatorer 

Gasanalysatorer används i en mängd olika tillämpningar och branscher, inklusive: 

Industriell processövervakning: Gasanalysatorer används för att övervaka gasblandningar i industriella processer såsom kemisk tillverkning, livsmedelsproduktion, stålproduktion och avfallshantering. Genom att övervaka gasinnehållet kan operatörer optimera processparametrar, upptäcka läckage och förhindra farliga situationer. 

Miljöövervakning: Gasanalysatorer används för att övervaka och mäta gasutsläpp i miljön från industrianläggningar, fordon, kraftverk och andra källor. Dessa mätningar är avgörande för att bedöma luftkvaliteten och för att övervaka föroreningar som kan påverka människors hälsa och miljön. 

Arbetsmiljöövervakning: Gasanalysatorer används för att övervaka gasnivåer i arbetsmiljöer för att säkerställa att arbetstagarna inte exponeras för skadliga gaser eller farliga förhållanden. Detta är särskilt viktigt inom industrier där arbetstagare kan komma i kontakt med farliga gaser såsom kolmonoxid, vätesulfid och ammoniak. 

Brand- och explosionsdetektion: Gasanalysatorer används för att detektera gasläckage och övervaka gasnivåer i miljöer där det finns risk för brand eller explosion. Genom att snabbt upptäcka farliga gaser kan gasanalysatorer bidra till att förhindra olyckor och skydda människors liv och egendom. 

Teknologier och funktioner 

Gasanalysatorer använder olika teknologier och sensorer för att mäta och analysera gaser. Vanliga tekniker inkluderar elektrokemiska sensorer, infraröd spektroskopi, termisk ledningsförmåga och gaskromatografi. Många avancerade gasanalysatorer är utrustade med funktioner som datalogging, fjärrövervakning och automatisk larmutlösning för att möjliggöra realtidsövervakning och snabb respons på förändringar i gasmiljön.