Identifiera feluppriktning

Definition av feluppriktning: Feluppriktning är en avvikelse i den relativa positionen mellan roterande axlar som ska stå i linje med varandra vid normala driftförhållanden.

Hur upptäcks feluppriktning?

Parallellfel
Vinkelfel

 

Det finns flera symtom som pekar på en feluppriktning. Om du håller ögonen öppna kan du upptäcka dem även utan specialutrustning.

  • förtida lager-, tätnings-, axel- och kopplingshaverier
  • höga radiella och axiella vibrationsnivåer
  • höga temperaturer i lagerhus och/eller i dess närhet samt hög oljetemperatur
  • kraftiga oljeläckage vid lagertätningar
  • kopplingen är varm under drift eller direkt efter avstängning. Se efter om det finns gummidamm inuti kopplingshöljet
  • Lösa fundamentbultar
  • lösa eller trasiga kopplingsbultar
  • stora mängder fett inuti kopplingsskyddet
  • liknande utrustning har lägre vibrationsnivåer eller längre drifttid
  • axlar går av (eller spricker) vid eller nära de inre lagren eller kopplingsnaven

Effekter på lager och tätningar på grund av feluppriktning

Lagrens livslängd påverkas direkt av de krafter som de utsätts för. Minsta feluppriktning kan ge upphov till alltför stora krafter på lager och tätningar. En feluppriktad maskin utsätter både lager och axlar för stora påkänningar.
På grund av detta så öppnar sig tätningen vilket tillåter smörjmedelsläckage och att föroreningar kommer in. Resultatet blir att lagrens livslängd försämras på ett dramatiskt sätt.

Feluppriktning och strömförbrukning

Feluppriktning har en direkt inverkan på strömförbrukningen. Dokumenterade fall visar att det går att uppnå besparingar på mellan 2 och 17 %. Termogrammet nedan visar två olika kopplingar och den värmemängd som genereras på grund av feluppriktning.

Konsekvenser av temperaturvariationer fundamentets tillstånd

Även om du riktat upp maskinerna korrekt finns det risk för att de går sönder på grund av feluppriktning. Om maskinfundamentet inte är plant kan det uppstå ett tillstånd med mjukfot, vilket innebär att en av maskinens stödfötter har dålig kontakt med underlaget. Det är väldigt viktigt att detta åtgärdas innan uppriktningen utförs.

Om uppriktningen genomförs då maskinen är kall, utan kompensation för den termiska tillväxten, kommer maskinerna sannolikt att få en allvarlig feluppriktning vid drifttemperaturen.

Temperaturskillnader kan förorsaka allvarlig feluppriktning därför att maskinhöljen och ledningar expanderar i takt med att temperaturen varierar.