Användarvänligt och mångsidigt

Geometriska applikationer

Fixturlaser NXA Geometry är både användarvänligt och mångsidigt. I paketet ingår programvara för rakhets- och planhetsmätningar, som exempelvis:

  1. Rakhetsmätning i två axlar med tre olika mätmetoder:
    • Rakhetsmätning med standardmetoden för t.ex. maskinbäddar, gejdrar eller stödkonstruktioner.
    • Rakhetsmätning för hela och halva lagergångar för t.ex. lagergångar i kompressorer och turbiner med delade höljen.
    • Alla mätmetoderna för rakhet kan användas under hela mätprocessen. Om du börjar mäta en punkt som helt lagerläge kan du välja att mäta nästa som antingen standard eller lagerhalva.
  2. Planhetsmätning av fundament och maskinbäddar vid installation av maskiner. Mätningar på fundament kan ske med både rektangulära och cirkulära konfigurationer.

Användarvänligt grafiskt gränssnitt

Det grafiska gränssnittet är intuitivt och 3D-animerat med ikoner och färgkodade symboler som vägleder dig genom mät- och justeringsprocessen. Mätresultaten är färgkodade med referens till angivna toleranser.

Realtidsvisning av värden i mikronupplösning

Vid mätning får du realtidsvärden och samtidig realtidsjustering i både vertikal och horisontell riktning (X- och Y-värden) under justeringsprocessen. Mätresultaten kan visas med upplösning i µm.

Snabb uppstart

För att snabba på uppstarten kan användaren välja mellan att skapa och spara konfigurationer för framtida användning eller ett återanvända sparade mätningar i form av mallar.

Miljöfördelar

Geometriska precisionsmätningar resulterar i färre oplanerade driftstopp och korrekt installerade maskiner medför lägre driftskostnader. Genom mindre slitage på maskiner och komponenter, färre produktionsstopp och lägre kostnader bidrar du även till en bättre miljö!

Funktioner hos Fixturlaser NXA Geometry

Fixturlaser NXA Geometry har en rad funktioner som är mycket fördelaktiga för mät- och justeringsprocessen:

Best Fit

Du har möjlighet att låta systemet räkna ut en referenslinje eller ett referensplan som visar ”Best Fit” (bästa matchning), dvs. där avvikelserna hos mätpunkterna i förhållande till referenslinjen eller referensplanet är så små som möjligt.

Tryck och släpp

Systemet ger dig full frihet att registrera dina mätningar i vilken ordning du vill. Tryck- och släppfunktionen gör det enkelt att välja punkten som ska mätas. Tryck på skärmen, för fingret längs skärmen och släpp fingret där du vill mäta. Tillsammans med färgskärmen och det grafiska gränssnittet kan du mycket snabbt manövrera i konfigurationen, även om många mätpunkter behöver registreras.

Snabb navigering

När du väljer vilka punkter som ska mätas upptäcker du att den markerade mätpunkten omges av de närmast intilliggande punkterna, vilket gör det möjligt för dig att välja dem utan att lämna mätskärmen.

Användning av referenssensor

Du kan använda en extra sensor som referenssensor och nollställa den vid mätprocessens början. Därefter kan användaren, utan att lämna mätprogrammet kontrollera att sändaren inte har flyttats under mätningen, vilket skulle leda till felaktiga mätvärden.